(PHẬT SƠN) THÁNG 2 ~ KHẢO NGHIỆM BANG HỘI - CÁ NHÂN

01/02/24

  • Thời gian sự kiện

- Bắt đầu: 16h00 - 01/02/2024

- Kết thúc: 23h59 - 21/02/2024

 

  • Vật phẩm và NPC liên quan

Thiệp Đua Top - Bang Hội (khóa)

* Nhận được từ các hoạt động sau:

- Event tiền vạn : 20 cái 

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu : 3 cái

- Vượt ải 28 thành công : 1 cái

- Qua bờ Phong Lăng Độ : 1 cái

- Sử dụng Quả Huy Hoàng + Vạn Niên : 1 cái

- Sử dụng Quả Hoàng Kim : 5 cái

- Đạt trên 50k điểm tích lũy Tống Kim: 3 cái

- Tiêu diệt Boss Đại Thế Giới : 5 cái

- Tiêu diệt Boss Tiểu Thế Giới : 3 cái

Thiệp Đua Top - Cá Nhân

* Nhận được từ các hoạt động sau:

- Event tiền đồng : 20 cái 

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu : 3 cái

- Vượt ải 28 thành công : 1 cái

- Qua bờ Phong Lăng Độ : 1 cái

- Sử dụng Quả Huy Hoàng + Vạn Niên : 1 cái

- Sử dụng Quả Hoàng Kim : 5 cái

- Đạt trên 50k điểm tích lũy Tống Kim : 3 cái

Đua Top Bang Hội

Tương Dương Trung Tâm (196/201)

* Chức năng:

- Xem bảng xếp hạng đua top bang hội

- Nộp vật phẩm đua top bang hội

(Cần phải gia nhận bang hội ít nhất 72 giờ)

Đua Top Cá Nhân

Tương Dương Trung Tâm (199/202)

* Chức năng:

- Xem bảng xếp hạng đua top cá nhân

- Nộp vật phẩm đua top cá nhân

 

Phần Thưởng :
 

Thứ Hạng: ĐUA TOP CÁ NHÂN:
1-Vũ khí xanh max opt + nhất kỷ (HSD: 30 ngày)
2-Ngựa Phi Vân KTC: 5%+ nhất kỷ (HSD: 30 ngày)
3-Bộ nhu tình hoàn mỹ + nhất kỷ (HSD: 30 ngày)
4-Bộ hiệp cốt hoàn mỹ + nhất kỷ (HSD: 30 ngày)
ĐUA TOP BANG HỘI:
1-Bộ nhu tình hoàn mỹ
2-Bộ hiệp cốt hoàn mỹ
3-Một rương định quốc random

(mở ra 1 món ngẫu nhiên trang bị và thuộc tính)
4-Một ngựa phi vân thường
1 Nhận đầu một mục trong 4 số thứ tự như trên Nhận đầu một mục trong 4 số thứ tự như trên
2 Nhận thứ 2 một mục trong 3 số thứ tự như trên
(trừ phần thưởng TOP 1 đã chọn)
Nhận thứ 2 một mục trong 3 số thứ tự như trên
(trừ phần thưởng TOP 1 đã chọn)
3 Nhận thứ 3 một mục trong 2 số thứ tự như trên
(trừ phần thưởng TOP 1-2 đã chọn)
Nhận thứ 3 một mục trong 2 số thứ tự như trên
(trừ phần thưởng TOP 1-2 đã chọn)
4 không có TOP 4 Nhận thứ 4 nhận phần thường còn lại