(PHẬT SƠN) THÁNG 1 ~ KHẢO NGHIỆM BANG HỘI - CÁ NHÂN

06/12/23

  • Thời gian sự kiện

- Bắt đầu: 16h00 - 01/01/2024

- Kết thúc: 23h59 - 21/01/2024

 

  • Vật phẩm và NPC liên quan

Thiệp Đua Top - Bang Hội (khóa)

* Nhận được từ các hoạt động sau:

- Event tiền vạn : 20 cái 

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu : 3 cái

- Vượt ải 28 thành công : 1 cái

- Qua bờ Phong Lăng Độ : 1 cái

- Sử dụng Quả Huy Hoàng + Vạn Niên : 1 cái

- Sử dụng Quả Hoàng Kim : 5 cái

- Đạt trên 50k điểm tích lũy Tống Kim: 3 cái

- Tiêu diệt Boss Đại Thế Giới : 5 cái

- Tiêu diệt Boss Tiểu Thế Giới : 3 cái

Thiệp Đua Top - Cá Nhân

* Nhận được từ các hoạt động sau:

- Event tiền đồng : 20 cái 

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu : 3 cái

- Vượt ải 28 thành công : 1 cái

- Qua bờ Phong Lăng Độ : 1 cái

- Sử dụng Quả Huy Hoàng + Vạn Niên : 1 cái

- Sử dụng Quả Hoàng Kim : 5 cái

- Đạt trên 50k điểm tích lũy Tống Kim : 3 cái

Đua Top Bang Hội

Tương Dương Trung Tâm (196/201)

* Chức năng:

- Xem bảng xếp hạng đua top bang hội

- Nộp vật phẩm đua top bang hội

(Cần phải gia nhận bang hội ít nhất 72 giờ)

Đua Top Cá Nhân

Tương Dương Trung Tâm (199/202)

* Chức năng:

- Xem bảng xếp hạng đua top cá nhân

- Nộp vật phẩm đua top cá nhân

 

Phần Thưởng :
 

TOP Cá Nhân Bang Hội
1

-Mặc định nhận: Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
-Chọn 1 trong các phần thưởng bên dưới:

+Ngựa Phi Vân KTC: 5%

(vòng sáng: lên xuống ngựa giữ nguyên thuộc tính)

+1 món trang bị Nhu Tinh(max thuộc tính)

+1 món trang bị Hiệp Cốt(max thuộc tính)

-Mặc định nhận: 4 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(vĩnh viễn)

-Chọn 1 trong các phần thưởng bên dưới:

+1 món trang bị Nhu Tình(max thuộc tính)

+1 món trang bị Hiệp Cốt(max thuộc tính)

2 -Mặc định nhận: Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
-Chọn 1 Phần thưởng còn lại của TOP 1 chưa chọn!
-Mặc định nhận: 3 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(vĩnh viễn)
-Chọn 1 Phần thưởng còn lại của TOP 1 chưa chọn!
3 -Mặc định nhận: Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
-Chọn 1 Phần thưởng còn lại của TOP 1 và TOP 2 chưa chọn!
-Mặc định nhận: 2 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(vĩnh viễn)
-Chọn 1 Phần thưởng còn lại của TOP 1 và TOP 2 chưa chọn!
4
không có
-Mặc định nhận: 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử(vĩnh viễn)
-Chọn 1 Phần thưởng còn lại của TOP 1,TOP 2,TOP 3 chưa chọn!