(DƯỢC SƠN) THÁNG 08 ~ KHẢO NGHIỆM BANG HỘI - CÁ NHÂN

07/08/23

  • Thời gian sự kiện

- Bắt đầu: 16h00 - 07/08/2022

- Kết thúc: 23h59 - 27/08/2023

 

  • Vật phẩm và NPC liên quan

Thiệp Đua Top - Bang Hội (khóa)

* Nhận được từ các hoạt động sau:

- Event tiền vạn : 150 cái 

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu : 20 cái

- Vượt ải 28 thành công : 5 cái

- Qua bờ Phong Lăng Độ : 5 cái

- Sử dụng Quả Huy Hoàng : 10 cái

- Sử dụng Quả Hoàng Kim : 100 cái

- Đạt trên 10k điểm tích lũy Tống Kim: 20 cái

- Tiêu diệt Boss Đại Thế Giới : 100 cái

- Tiêu diệt Boss Tiểu Thế Giới : 50 cái

Thiệp Đua Top - Cá Nhân

* Nhận được từ các hoạt động sau:

- Event tiền đồng : 150 cái 

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu : 20 cái

- Vượt ải 28 thành công : 5 cái

- Qua bờ Phong Lăng Độ : 5 cái

- Sử dụng Quả Huy Hoàng : 10 cái

- Sử dụng Quả Hoàng Kim : 100 cái

- Đạt trên 10k điểm tích lũy Tống Kim : 20 cái

Đua Top Bang Hội

Tương Dương Trung Tâm (196/201)

* Chức năng:

- Xem bảng xếp hạng đua top bang hội

- Nộp vật phẩm đua top bang hội

(Cần phải gia nhận bang hội ít nhất 72 giờ)

Đua Top Cá Nhân

Tương Dương Trung Tâm (199/202)

* Chức năng:

- Xem bảng xếp hạng đua top cá nhân

- Nộp vật phẩm đua top cá nhân

 

  • Phần thưởng khảo nghiệm cá nhân

Hạng 1

(Có số lượng nộp nhiều nhất)

* Được chọn 1 trong 3 phần thưởng sau:

- Vũ khí HKMP (tự chọn - random option)

- Trang bị HKMP (tự chọn - max option) - Trừ vũ khí, NB lăng nhạc, NB nga my, Tay đồng cừu.

- Trang bị HKMP (tự chọn - random option) - Trừ vũ khí, NB lăng nhạc, NB nga my, Tay đồng cừu.

Hạng 2

* Được chọn 1 trong 2 phần thưởng còn lại của Hạng 1

Hạng 3

* Nhận phần thưởng còn lại

 

  • Phần thưởng khảo nghiệm bang hội

Hạng 1

(Có số lượng nộp nhiều nhất)

13 Kim Nguyên Bảo (13.000 Tiền Đồng)

10.000 vạn lượng

* Được chọn 1 trong 4 phần thưởng sau:

- Áo Nhu Tình / Hiệp Cốt Siêu Phẩm (1 món tự chọn)

- Bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ - Cực Phẩm (4 món)

- Bộ trang bị Định Quốc max option (5 món)

- Bộ trang bị Nhu Tình max option  (4 món)

Hạng 2

13 Kim Nguyên Bảo (13.000 Tiền Đồng)

10.000 vạn lượng

* Được chọn 1 trong 3 phần thưởng còn lại của Hạng 1

 

* BQT JX Truyền Kỳ thông báo !