Đua TOP Bang Hội tháng 9

04/08/23

Hoạt động siêng năng- mang quà về cho bang hội.

Các Hoạt Động Thu Thập Vật Phẩm Đua TOP
Nộp 1 vật phẩm nhận được: 1 triệu EXP
Tống Kim: tích lũy đạt 10.000 điểm trở lên 1 Vật Phẩm Đua TOP
Phong Lăng Độ: giao nộp Truy Công Lệnh tại bến 1 1 Vật Phẩm Đua TOP
Vượt Ải: thành công qua 28 Ải 1 Vật Phẩm Đua TOP
Quả Huy Hoàng hoặc Quả Hoàng Kim: sử dụng 1 quả 1 Vật Phẩm Đua TOP
Công Thành Chiến: tham gia đủ 30 phút trở lên 1 Vật Phẩm Đua TOP
Dã Tẩu: hoàn thành tối thiểu 20 nhiệm vụ 1 Vật Phẩm Đua TOP
Bang Hội : cuối tháng nộp đủ 4.500 Vật Phẩm Đua TOP sẽ hoàn thành thử thách Đua TOP Bang Hội
Phần Thưởng:
Hỗ Trợ Bang Hội Auto Kim Yến Bang cho tháng kế tiếp
cập nhật thêm phần thưởng: cập nhật sau
Các bang hội không đạt đủ 3000 vật phẩm ĐUA TOP sẽ bị cắt 50% hỗ trợ tháng kế tiếp